Regulamin Korzystania z Serwisu AUTOMOTORAPORT.pl

              I ZASADY OGÓLNE
1.    Regulamin, zwany dalej Regulaminem strony internetowej www.automotoraport.pl, określa zasady korzystania ze strony internetowej, zwanej dalej Stroną.
2.    Użytkownikiem jest każda osoba, która korzysta ze strony internetowej www.automotoraport.pl.
3.    Każdy użytkownik, który rozpoczyna korzystanie lub skorzysta ze strony internetowej www.automotoraport.pl  wyraża zgodę na ogólne warunki korzystania ze strony internetowej określone w regulaminie.
 
              II KORZYSTANIE ZE STRONY
1.    Korzystanie ze Strony jest dla każdego użytkownika bezpłatne.
2.    Jakiekolwiek informacje, w szczególności materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem Strony przy wykorzystaniu komputera, są dostarczane użytkownikowi jedynie dla celów prywatnych, bez prawa komercyjnego ich wykorzystania oraz korzystają na zasadach ogólnych z ochrony przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
3.    Każdy użytkownik zobowiązany jest do poszanowania prawa autorskiego pod rygorem pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów ustawy.
4.    Każdy użytkownik może pobrać informacje na swój komputer lub wydrukować zawartość Strony dla osobistych celów lub zarchiwizować informacje w formie elektronicznej. Wykorzystanie zawartości Strony do celów innych, w szczególności komercyjnych, może nastąpić tylko i wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej pisemnej zgody (właściciela strony).

              III ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA
1.    Użytkownik korzysta z zawartości Strony na własne ryzyko i odpowiedzialność.
2.    Dokładność, kompletność oraz adekwatność informacji zamieszczonych na Stronie nie są gwarantowane i mogą podlegać zmianom. Włąściciel nie ponosi odpowiedzialności za wynikłą z tego powodu szkodę pośrednią, bezpośrednią, zwykłą, rzeczywistą, nadzwyczajną i innego rodzaju, którą użytkownik poniesie w związku z dokonaniem czynności w oparciu o informacje zamieszczone na Stronie.
3.    Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód i strat wynikłych na skutek jego zawinionego działania lub zaniechania.
 
              IV ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA
1.    Włąściciel nie odpowiada za zawartość witryn i stron internetowych połączonych z niniejszą Stroną za pomocą odsyłaczy (link) do lub z niniejszych witryn.
2.    Włąściciel  nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowane oprogramowania komputerowe lub inne mienie użytkownika, które może wyniknąć z dostępu lub korzystania ze Strony.
 
`              V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Prawem właściwym dla regulaminu jest prawo polskie.
2.    Regulamin może utracić moc obowiązującą na mocy oświadczenia Włąściciela
3.    Regulamin jest jedynym wiążącym dokumentem określającym zasady korzystania ze strony internetowej.
4.    Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia do jego odwołania.

RAPORT

Polska
Świat
Replay Media 2009 - 2023 - wszystkie prawa zastrzeżone. | Polityka Plików Cookies